นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 14,398 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนนักเรียนครู
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง- ไผ่ขวาง202 คน 169 คน371 คน2 คน16 คน18 คน
โรงเรียนบ้านปู่จ้าว23 คน29 คน52 คน2 คน3 คน 5 คน
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ12 คน 9 คน21 คน1 คน2 คน3 คน

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนนักเรียนครู
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง- ไผ่ขวาง88 คน59 คน147 คน5 คน6 คน11 คน

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนนักเรียนครู
ชายหญิงรวมชายหญิงรวม
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง- ไผ่ขวาง15 คน 15 คน30 คน- คน1 คน1 คน

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่งสถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง

- วัดประชาบำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 - วัดบ้านไผ่ขวาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
- วัดหนองโสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 - วัดอภัยมณีรัตน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
- วัดปู่จ้าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5- สำนักสงฆ์เขาถ้ำพระ ตั้งอยู่หมู่ที่6
- สำนักสงฆ์คลองช้างตาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2- สำนักสงฆ์เขาถ้ำโถ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
- วัดเขาถ้ำโถ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7


สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง ประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง ( ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ )ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่ทำการสายตรวจตำบลห้วยโป่ง จำนวน 1 แห่ง ( ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ )
- ศูนย์ปฎิบัติการ อปพร.และศูนย์นเรนทรตำบลห้วยโป่ง จำนวน 1 แห่ง ( ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ )อาชีพ
- อาชีพทางการเกษตร ประมาณร้อยละ 80
- อาชีพรับจ้าง ประมาณร้อยละ 15
- อาชีพอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 5หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
- ธนาคาร - แห่ง- โรงแรม - แห่ง
- ปั๊มน้ามันขนาดใหญ่ 2 แห่ง- ปั๊มน้ามันขนาดเล็ก 18 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง- โรงสี 3 แห่ง
- อุตสาหกรรมในครัวเรือน 2 แห่ง
เปลี่ยนภาษา