นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 14,362 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
เดิมอยู่ในเขตรับผิดชอบของตำบลนาเฉลียงประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้คนจากถิ่นอื่นและย้ายเข้ามาอยู่ มีทั้งต่างจังหวัดภาคเหนือเช่นลำปางน่านและจากเขตอำเภอหล่มเก่า หล่มสักและได้แยกเป็นตำบลห้วยโป่ง พ.ศ.2522


ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตั้งอยู่ที่ 29 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของอำเภอหนองไผ่ ห่างจากอำเภอหนองไผ่ ประมาณ 18 กม. ห่างจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 40 กม. มีเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลใกล้เคียงดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ และตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน

เนื้อที่

มีเนื้อที่ประมาณ 54.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,625 ไร่ พื้นที่ แยกรายหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 จำนวน 2,558 ไร่ หมู่ที่ 5 จำนวน 3,741 ไร่
หมู่ที่ 2 จำนวน 2,645 ไร่ หมู่ที่ 6 จำนวน 7,602 ไร่
หมู่ที่ 3 จำนวน 8,875 ไร่ หมู่ที่ 7 จำนวน 3,340 ไร่
หมู่ที่ 4 จำนวน 3,864 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง มีลักษณะดังนี้คือ

พื้นที่ฝั่งตะวันออก ฝั่งทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าป่าสักคลอบคลุมหมู่ที่ 1,3,4,5
พื้นที่ฝั่งตะวันตก
และพื้นที่ทางฝั่งทิศตะวันตก
หมู่ 3, 6,7 เป็นที่ราบเชิงเขา มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ สัตว์ป่า

เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง จำนวน 7 หมู่บ้าน รายชื่อผู้นำ ของแต่ละหมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านกกกะแบก นายเกรียงไกร ประสบลาภ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยโป่ง นายสมคิด คำชวด เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ขวาง นายทองวาลย์ เสนานุช เป็นกำนันตำบลห้วยโป่ง
หมู่ที่ 4 บ้านใหม่สามัคคี นายสรวิชญ์ ยะตั๋น เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านปู่จ้าว นายรังสรรค์ อุ่นแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านเขาถ้าพระ นายทองหล่อ วันกลิ้ง เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านเขาถ้าโถ นายสุภัค พันธุ์ทรัพย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เปลี่ยนภาษา