เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น123
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น118
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ในระดับพื้นที่116
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดพเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม121
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560117
รูปแบบการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น117
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบจำแนกตำแหน่ง ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง117
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง116

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB