เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ126
คู่มือปฏิบัติงาน1257
แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522151
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน1252
แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๕1119
สรุปผลการตรวจสอบภายใน ๒๕๕๕1114
แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๖1114

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB