เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริิยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 2563114
ประกาศ นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 256319
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ห้วยโป่ง 2563115
ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2563130
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2563113
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร159
ประมวลคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ปี 25612164
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง1113
ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรรัปชั่น1127
ประมวลคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ปี 25602107

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB