เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 2564115
ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 2564119
ข้อบังคับ 2564113
ประกาศเจตนารมณ์ 2564116
ประมวลจริยธรรม 2564114
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริิยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 2563168
ประกาศ นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 25631121
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ห้วยโป่ง 2563173
ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2563195
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2563166
รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม135
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปี 2562132
ประกาศเจตนารมณ์การเป็น อปท.ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2562134
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร195
ประมวลคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ปี 25612212
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง1158
ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรรัปชั่น1170
ประมวลคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ปี 25602154

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB