เมนูหลัก

บริการประชาชน - ประมวลจริยธรรม

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริิยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 2563133
ประกาศ นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 2563154
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ห้วยโป่ง 2563138
ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2563155
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2563128
รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม113
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปี 2562111
ประกาศเจตนารมณ์การเป็น อปท.ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2562110
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร175
ประมวลคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ปี 25612180
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง1130
ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรรัปชั่น1143
ประมวลคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ปี 25602123

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB