เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

วันที่ 17 ส.ค. 58 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

เอกสารทั้งหมด 17 ชุด

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์_.pdf331.25 KB
การขอรับบำเหน็จตกทอด_กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหร ือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม.pdf316.36 KB
การขอรับบำเหน็จปกติ_หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf303.35 KB
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท_กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น_ถึงแก่กรรม.pdf307.56 KB
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท_กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่ว คราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่.pdf309.95 KB
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง_ส่วนท้องถิ่น.pdf310.56 KB
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น.pdf308.27 KB
การโฆษณาด้วยการปิด_ทิ้ง_หรือโปรยแผ่นประกาศ_หรือใบปลิวในที่สาธารณะ.pdf353.57 KB
การจดทะเบียนพาณิชย์_ตั้งใหม่_ตาม_พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์_พ.ศ._2 499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf343.35 KB
การจดทะเบียนพาณิชย์_เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน_ตาม_พ.ร.บ.ทะเ บียนพาณิชย์_พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf341.04 KB
การจดทะเบียนพาณิชย์_เลิกประกอบพาณิชยกิจ_ตาม_พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์_พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf889.84 KB
การรับชำระภาษีป้าย.pdf322.06 KB
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf319.14 KB
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf322.60 KB
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf321.01 KB
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf321.78 KB
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน__ค_ลักษณะที่ 1_ง_และ_จ_ลักษณะที่1.pdf358.88 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.01s. 0.75MB