เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลการดำเนินงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร085
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)130
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วตำบลห้วยโป่ง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562130
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)129

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB