เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1120 พ.ย. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631319 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย95 พ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 1171 พ.ย. 62
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622115 ต.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563148 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 32330 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายคลองภูอ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโป่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 259 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,295 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4311 มิ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 (ข้างวัด) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 318 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,272 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 586 มิ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ต่อจากท้ายหมู่บ้านไปลานตาก) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง4430 พ.ค. 62
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623728 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562)5229 เม.ย. 62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 จำนวน 3 สาย927 ธ.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)727 ธ.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย6514 พ.ย. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25627413 พ.ย. 61
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ.124-02 บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 2-บ้านโป่งตาเป้า หมู่ที่ 6768 พ.ย. 61
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111019 ต.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 ตำบลห้วยโป่ง จำนวน 12 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์8513 ก.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนน ม. 2 จำนวน 8 สาย798 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB