เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 111 พ.ย. 62
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621215 ต.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256388 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 31930 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายคลองภูอ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโป่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 259 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,295 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4011 มิ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 (ข้างวัด) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 318 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 1,272 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 536 มิ.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ต่อจากท้ายหมู่บ้านไปลานตาก) หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง4130 พ.ค. 62
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623428 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562)4829 เม.ย. 62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 จำนวน 3 สาย897 ธ.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)687 ธ.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย6214 พ.ย. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25627013 พ.ย. 61
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง พช.ถ.124-02 บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 2-บ้านโป่งตาเป้า หมู่ที่ 6738 พ.ย. 61
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256110619 ต.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 ตำบลห้วยโป่ง จำนวน 12 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์8213 ก.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนน ม. 2 จำนวน 8 สาย748 ส.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 722 ส.ค. 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑7419 ก.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3753 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB