นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 15,791 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงาน แชร์  
6 เม.ย. 63คู่มือระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แชร์  
2 ม.ค. 63คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม แชร์  
2 ม.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
2 ม.ค. 63คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ในระดับพื้นที่ แชร์  
2 ม.ค. 63คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แชร์  
2 ม.ค. 63รูปแบบการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
2 ม.ค. 63คู่มือและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบจำแนกตำแหน่ง ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง แชร์  
2 ม.ค. 63ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา