นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 15,776 คน

ประมวลจริยธรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63ข้อบังคับ 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศเจตนารมณ์ 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63ประมวลจริยธรรม 2564 แชร์  
8 พ.ค. 63ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริิยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 2563 แชร์  
8 พ.ค. 63ประกาศ นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 2563 แชร์  
8 พ.ค. 63ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.ห้วยโป่ง 2563 แชร์  
8 พ.ค. 63ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2563 แชร์  
8 พ.ค. 63ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2563 แชร์  
2 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แชร์  
13 ส.ค. 62ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปี 2562 แชร์  
13 ส.ค. 62ประกาศเจตนารมณ์การเป็น อปท.ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2562 แชร์  
26 มิ.ย. 62การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
24 ก.ค. 61ประมวลคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ปี 2561 แชร์  
10 ก.ค. 61ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง แชร์  
10 ก.ค. 61ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรรัปชั่น แชร์  
11 พ.ค. 61ประมวลคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ปี 2560 แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา