เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565228
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563752
ผลการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยางน 2563167
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563236
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2564244
ประกาศนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563174
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต169
รายงานผลดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 251
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก128
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปี 2562126
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก136
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562130
ประกาศนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562122
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล444
หลักเกณฑ์ การบรรจุแต่งตั้ง การสรรหา การคัดเลือก การโอน การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน840
แผนดำเนินงาน ปี 2563135
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล116
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563618
มาตรการให้ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ปี 256316
มาตรการส่งเสริมความโป่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256317

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB