เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยางน 2563189
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2564267
ประกาศนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563199
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต187
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก154
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562150
ประกาศนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562141
มาตรการให้ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ปี 2563123
มาตรการส่งเสริมความโป่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563121
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2563120
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2563117
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติชอบ116
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563116
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2563118
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งข่าวการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง122
ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน185
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี119
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม118
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562117
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ปี 2562115

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB