เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยางน 2563167
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2564244
ประกาศนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563174
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต169
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก136
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562130
ประกาศนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562122
มาตรการให้ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ปี 256316
มาตรการส่งเสริมความโป่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256317
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 256315
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 256314
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติชอบ17
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256316
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 256317
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งข่าวการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง111
ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน173
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี16
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม16
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 256216
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ปี 256215

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB