เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง รอบ 12 เดือน14
ประกาศนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปี 2564120
ผลการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยางน 25631114
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-25642100
ประกาศนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 25631136
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต1116
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก186
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562176
ประกาศนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562163
มาตรการให้ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ปี 2563140
มาตรการส่งเสริมความโป่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563139
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2563138
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2563134
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติชอบ131
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563137
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2563133
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งข่าวการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง142
ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน1102
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี134
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม132

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB