เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 251
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล444
หลักเกณฑ์ การบรรจุแต่งตั้ง การสรรหา การคัดเลือก การโอน การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน840
คำสั่งรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 256325
คำสั่งรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 256225

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB