เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 269
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล465
หลักเกณฑ์ การบรรจุแต่งตั้ง การสรรหา การคัดเลือก การโอน การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน858
คำสั่งรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 2563213
คำสั่งรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 2562213

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB