เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คำสั่งรักษาราชการแทนและคำสั่งปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564224
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง1428
นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบ 2564121
รายงานผลดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 298
หลักเกณฑ์ การบรรจุแต่งตั้ง การสรรหา การคัดเลือก การโอน การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน1386
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล587
คำสั่งรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 2563228
คำสั่งรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 2562227

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB