เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

วันที่ 24 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

เอกสารทั้งหมด 7 ชุด

คำนำ.pdf40.76 KB
แผน 4 ปี 2561 - 2564 ส่วนที่ 1.pdf941.44 KB
แผน 4 ปี ส่วนที่ 2 - 3.pdf720.49 KB
แผน 4 ปี ส่วนที่ 4.pdf89.93 KB
แผน 4 ปี ส่วนที่ 5.pdf150.40 KB
แบบ ยท.01.pdf589.06 KB
แบบ ผ. 07.pdf870.88 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.02s. 0.50MB