เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง

  ปลัดอบต.ห้วยโป่งสำนักปลัด

 • นางนุชจรี สุพลพิชิต

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายสุทธิการณ์ เจริญพานิช

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางดวงเดือน เอี่ยมคุ้ย

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวอิสสริยา ทองแบบ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวปาริชาติ สาระณีย์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(ปง./ชง.)

 • ว่าง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • ว่าง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • ว่าง

  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)

 • นางสาวศิรินันท์ เท่าทอง

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

 • นายจิตรติพงษ์ เอี่ยมคุ้ย

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)

 • ว่าง

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)

 • นายประเทือง โล่ห์คำ

  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)

 • นายวรวุฒิ เอี่ยมคุ้ย

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)

 • ว่าง

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)

กองคลัง

 • นางวาสนา วันตั้ง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • ว่าง

  นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ปง./ชง.)

 • นางสาวปาริชาติ สังข์หน่วง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • นางสิรดา จันทาพูน

  ลูกจ้างประจำ (นักวิชาการจัดเก็บรายได้)

 • นางสาวภาวนา อุ่นแก้ว

  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

 • นางสาวนงลักษณ์ ทองสี

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)

 • นายณัฎฐพงศ์ อุ่นแก้ว

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)

กองช่าง

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายเบญจรงค์ บุญเสริม

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • ว่าง

  นายช่างโยธา (ปง./ชง)

 • ว่าง

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

 • นางศุภิดา พลพิมพ์

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

0.02s. 0.75MB