นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 163 คน

เยี่ยมชม 14,361 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง

  ปลัดอบต.ห้วยโป่ง

  08 9961 2810สำนักปลัด

 • นางนุชจรี สุพลพิชิต

  หัวหน้าสำนักปลัด

  08 7319 6005

 • นายสุทธิการณ์ เจริญพานิช

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  08 4429 9324

 • นางดวงเดือน เอี่ยมคุ้ย

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  08 6199 1785

 • นางสาวอิสสริยา ทองแบบ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  06 2367 2065

 • นางสาวปาริชาติ สาระณีย์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(ปง./ชง.)

  08 3216 0362

 • ว่าง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • ว่าง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวอภิญญา พลเวียง

  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)

  06 3941 5369

 • นางสาวศิรินันท์ เท่าทอง

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

  08 5109 5085

 • นายจิตรติพงษ์ เอี่ยมคุ้ย

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)

  08 5734 6632

 • ว่าง

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)

 • นายประเทือง โล่ห์คำ

  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)

  09 3261 8557

 • นายวรวุฒิ เอี่ยมคุ้ย

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)

  09 6193 4574

 • นายธนเดช ขุนจันทร์

  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)

  06 3446 9985

กองคลัง

 • นางวาสนา วันตั้ง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  08 1281 3929

 • ว่าง

  นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ปง./ชง.)

 • นางสาวปาริชาติ สังข์หน่วง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  09 9132 1166

 • นางสิรดา จันทาพูน

  ลูกจ้างประจำ (นักวิชาการจัดเก็บรายได้)

  09 0975 9300

 • นางสาวภาวนา อุ่นแก้ว

  พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

  08 0029 1412

 • นางสาวนงลักษณ์ ทองสี

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)

  08 6375 8574

 • นายณัฎฐพงศ์ อุ่นแก้ว

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)

  06 2837 7619

กองช่าง

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายเบญจรงค์ บุญเสริม

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  08 9860 7893

 • นายกิตติศักดิ์ เมืองมาลย์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  09 6663 4759

 • ว่าง

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

 • นางศุภิดา พลพิมพ์

  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

  09 3225 5745เปลี่ยนภาษา