นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 14,382 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ตำบลน่าอยู่ ผู้คนเป็นมิตร แหล่งเศรษฐกิจเกษตรกรรม”
ยุทธศาตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง


พัฒนาเพื่อการเป็นพื้นที่น่าอยู่ ปลอดมลพิษ ผู้คนมีจิตใจดี มีความเอื้ออารี และดินแดนแห่งเศรษฐกิจจากผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ


เป้าประสงค์


1. กลยุทธการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปการ
2. กลยุทธการพัฒนาคนและสังคม
3. กลยุทธการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ


การพัฒนาตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล


1. พัฒนาระบบการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมให้มีมาตรฐาน สามารถสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก
2. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรมีรายได้เพียงพอกับมาตรฐานการครอง ชีพ
3. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้าอุปโภคบริโภคและน้าเพื่อการเกษตรให้ใช้ได้ ตลอดปี
4.มุ่งพัฒนาใ ห้เด็กและประชาชนมีคุณภาพทางการศึกษา
5.มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในการได้รับข่าวสารและมีส ่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
6.มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาทางสังคมให้ลดน้อยลง รวมทั้งปัญหายาเสพติด
7.มุ่งเน้นการสร้างจิตส้านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อมให้คงอยู่สภาพสมบูรณ์
8.มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนให้มีประ สิทธิภาพ
9. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
10.การพัฒนาระบบ การบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม ความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
11.การพัฒนาด้านรายได้และส่งเสริมอาชีพของราษฎร
12.การพัฒนาด้านการเกษตรคุณภาพการส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรแล ะการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย
เปลี่ยนภาษา