เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตตำบลห้วยโป่ง1019 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษี105 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564321 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เรืองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25643730 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง เรื่อง ขยายเวลาการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ.25635726 ส.ค. 63
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.37029 พ.ค. 63
วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 บ้านกกตะแบก25130 ต.ค. 62
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน14117 ต.ค. 62
การยื่นแบบประเมินแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 256248827 ธ.ค. 61
การยื่นแบบประเมินแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 256221427 ธ.ค. 61
การยื่นแบบประเมินแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256218427 ธ.ค. 61
รายละเอียดการชำระภาษี18114 ก.ค. 53
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB