เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.31929 พ.ค. 63
วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 บ้านกกตะแบก20030 ต.ค. 62
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน9517 ต.ค. 62
การยื่นแบบประเมินแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 256244027 ธ.ค. 61
การยื่นแบบประเมินแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 256217227 ธ.ค. 61
การยื่นแบบประเมินแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256215027 ธ.ค. 61
รายละเอียดการชำระภาษี13414 ก.ค. 53
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB