เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ84 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น13 ส.ค. 63
โครงการรณรงค์และฝึกอบรมการทำถุงผ้าเพื่อใช้แทนถุงพลาสติก1630 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ8726 มิ.ย. 63
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 25631625 มิ.ย. 63
โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 25632024 มิ.ย. 63
โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632223 มิ.ย. 63
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563435 พ.ค. 63
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง5424 เม.ย. 63
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง4524 เม.ย. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก12624 ธ.ค. 62
จดหมายข่าว ธันวาคม 256153 ธ.ค. 62
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ12722 ต.ค. 62
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง811 ต.ค. 62
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตราย46 ก.ย. 62
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายตำบลห้วยโป่ง1026 ก.ย. 62
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี17327 ส.ค. 62
มอบรถโยกและสนับสนุนวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ224 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 416 ส.ค. 62
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ 412 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB