เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็กเล็ก)3030 ต.ค. 62
วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 บ้านกกตะแบก3430 ต.ค. 62
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ3222 ต.ค. 62
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง21 ต.ค. 62
โครงการทัศนศึกษาของเด็กเล็ก 2019 ก.ย. 62
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายตำบลห้วยโป่ง176 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2562152 ก.ย. 62
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี1627 ส.ค. 62
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสร้างสุขผุ้สูงอายุตำบลห้วยโป่ง6412 ส.ค. 62
ประกาศจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562296 ส.ค. 62
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อบต.ห้วยโป่ง ปี256221 ส.ค. 62
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม1426 ก.ค. 62
โครงการตรวจสุขภาพเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 25621426 ก.ค. 62
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยโป่ง ปี ๖๒4412 ก.ค. 62
กิจกรรมสวดมนต์เย็น ณ วัดประชาบำรุง หมู่ที่ ๒409 ก.ค. 62
อบต.ห้วยโป่งรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน151 ก.ค. 62
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562481 ก.ค. 62
รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง4426 มิ.ย. 62
การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 112311 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก3615 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB