นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 217 คน

เยี่ยมชม 15,889 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ม.ค. 64การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 แชร์  
19 ม.ค. 64ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตตำบลห้วยโป่ง แชร์  
5 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์อัตราภาษี แชร์  
1 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
30 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เรืองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 แชร์  
26 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโป่ง เรื่อง ขยายเวลาการดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจาปี พ.ศ.2563 แชร์  
29 พ.ค. 63ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 แชร์  
17 ต.ค. 62โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แชร์  
1 ก.ค. 62โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
27 ธ.ค. 61การยื่นแบบประเมินแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 แชร์  
27 ธ.ค. 61การยื่นแบบประเมินแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 แชร์  
27 ธ.ค. 61การยื่นแบบประเมินแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 แชร์  
14 ก.ค. 53รายละเอียดการชำระภาษี แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา