นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 15,810 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศ

3 ตุลาคม 2559 478 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

http://lhr.dla.go.th/hr/login.do?cmd=doLogout&ts=1540194805526

 

ระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด

http://cfodb.cgd.go.th/wps/portal/cfo

 

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

http://welfare.dla.go.th/

 

ระบบข้อมูลกลางองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

http://info.dla.go.th/

 

ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพานิชย์

http://regcom.dbd.go.th/mainweb/

 

ระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่

http://obt.nhso.go.th/obt

 

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

http://www.laas.go.th/

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

http://e-plan.dla.go.th/index.jsp?errorCode=1&random=1540195969110

 

ระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

https://csg.dcy.go.th/

เปลี่ยนภาษา