นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 207 คน

เยี่ยมชม 15,935 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการถนอมอาหารแก่สตรีตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2563

21 สิงหาคม 2563 135 ครั้ง วิไลวรรณ แก้วคง แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการถนอมอาหารแก่สตรีตำบลห้วยโป่ง  ประจำปีงบประมาณ  2563  ได้แก่  การแปรรูปเห็ด  การแปรรูปหน่อไม้  เช่น  แหนมเห็ด  แหนมหน่อไม้  เห็ดสวรรค์  และน้ำพริกเห็ด  ในวันศุกร์ที่  21  สิงหาคม  2563  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง


ประมวลภาพกิจกรรม 15 ภาพ

เปลี่ยนภาษา