เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ต้อนรับพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาขึ้นทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 2563 อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาขึ้นทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 2563อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รับการตรวจประเมินโครงการประกวดธนาคารขยะดีเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศ เรื่องต่ออายุและจัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) แทนบัตรที่หมดอายุ ชำรุด และสูญหายอบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการอบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนขอมีบัตรคนพิการอบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ขั้นตอนการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านวังรัตนะ หมู่ที่ 9 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและโครงการปฏิบัติธรรม เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ต้อนรับเปิดเทอมรับมือโควิด-19 "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล"อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
สนามกีฬาแต่ละหมู่บ้านของตำบลสักหลง (กองการศึกษา)อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการรณรงค์และฝึกอบรมการทำถุงผ้าเพื่อใช้แทนถุงพลาสติกอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะอันตรายอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัยฯลฯ (พช0023.16/ว861) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ (พช0023.16/ว860) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว858อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัล"พระพฤหัสบดี" ประจำปี63 (พช0023.16/ว215) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการฯลฯ (พช0023.16/ว216) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/69 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB