เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 4)อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 3)อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลซับน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลซับน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) จำนวน 2 สายอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 118-02 สายซับแห้ง-โรงวัว หมู่ที่ 9 บ้านลำพื้นทอง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือกำกับดูแลสถานการณ์อ้อยเข้าหีบ ฤดูการผลิตปี 2563/2564อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ยกเลิกประกาศประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านสระเกษ ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๖ บ้านสระเกษ ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.12 (กม.361+086)บ้านน้ำดุก ตำบลปากดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วมอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่11 บ้านวัดทุ่งธงไชย โดยเปลี่ยนพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ (ซัมเมอร์ท ขนาด 1 แรงม้า) จำนวน 1 ชุดอบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพืื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก เรื่อง ประกวด่ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกท ทล.12 (กม.361+086) บ้านน้ำดุก ตำบลปากดุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2564อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โครงการ Big Cleaning Day อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/36 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB