เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
สถิติการให้บริการอบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 908 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 907 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่อปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕อบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
มาตรการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 279 เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 278 เรื่อง แจ้งบัญชีนวัตกรรมการฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.3/ว 277 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รูปแบบรายการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 276 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
นโยบายกำกับดูแลองค์กรอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/65 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB