นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 217 คน

เยี่ยมชม 15,861 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 8 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
30 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินเจริญหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง ขนาดกว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย7(ต่อจากเดิม)หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 620.0 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย7(ต่อจากเดิม)หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโป่ง ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 620.0 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินเจริญหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง ขนาดกว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างขุดลอกคลองใส้ไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง ขุดจากพื้นคลองเดิมกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 4,725.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างขุดลอกคลองใส้ไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง ขุดจากพื้นคลองเดิมกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 4,725.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโป่ง ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม.ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา