นายพงษ์ศักดิ์ วันตั้ง
ปลัด อบต.ห้วยโป่ง ปฏิบัติหน้าที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
08 9961 2810

ออนไลน์ 216 คน

เยี่ยมชม 15,914 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 แชร์  
22 ม.ค. 64รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง รอบ 12 เดือน แชร์  
27 ต.ค. 63ควบคุมภายในปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปี 2564 แชร์  
18 พ.ค. 63ผลการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยางน 2563 แชร์  
14 พ.ค. 63แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2564 แชร์  
14 พ.ค. 63ประกาศนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563 แชร์  
14 พ.ค. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
14 พ.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก แชร์  
14 พ.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562 แชร์  
13 พ.ค. 63ประกาศนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 แชร์  
2 มี.ค. 63มาตรการให้ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ปี 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63มาตรการส่งเสริมความโป่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2563 แชร์  
6 ม.ค. 63มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติชอบ แชร์  
6 ม.ค. 63มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
6 ม.ค. 63มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งข่าวการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง แชร์  
26 เม.ย. 62ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 27 รายการ
เปลี่ยนภาษา