ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต ห้วยโป่ง
      ตราสัญลักษณ์
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๕๖
      แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๖
      สรุปผลการตรวจสอบภายใน ๒๕๕๕
      แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๕
      กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
      งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๕๕
      งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๕๔
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2553
      สรุปโครงการพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
      ยุทธศาตร์แนวทางการพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
      ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553
      รายละเอียดการชำระภาษี
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่คัญและท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 


นายวิรัตน์   บุญคุณ
นายก อบต.ห้วยโป่ง


 อบต.ห้วยโป่ง is on Facebook.

....................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
 
 นายพงษ์ศักดิ์   วันตั้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

 


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยโป่ง is on Facebook.

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  จ. เพชรบูรณ์ 

  

           องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง   เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐาน ความมั่นคงของแผ่นดิน  เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้ นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่น คงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางส

 
 
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   [ 19/12/2557 14:21:16 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   [ 19/12/2557 14:12:03 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย3/1 ม.4 ต.ห้วยโป่ง   [ 12/12/2557 9:50:38 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโป่ง   [ 12/12/2557 9:46:16 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก หมู่ที่ 7 ต.ห้วยโป่ง   [ 28/11/2557 11:48:08 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่สามัคคี-หนองโสน หมุ่ที่ 4 ต.ห้วยโป่ง   [ 28/11/2557 11:44:41 ]
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 6 เชื่อมหมู่ 7 ต.ห้วยโป่ง   [ 21/10/2557 15:44:11 ]
     
 
  
        
 
 
 
กิจกรรมเวทีเสวนาประชาคมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
กิจกรรมตรวจสารเสพติดภายในโรงเรียนของตำบลห้วยโป่ง
กิจกรรมตรวจสารเสพติดภายในวัดของตำบลห้วยโป่ง
ประเพณีงานบั้งไฟ ปี 2557
     
 
 
   
 
 
 [ 15/7/2552 14:18:26 ] กินผัก-ผลไม้ต้านหวัด 2009
 [ 25/6/2552 13:44:59 ] ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัตรอาเซียนฉบับ
 [ 25/6/2552 13:44:15 ] สรุปรายงานผลการจัดงานของงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 25/6/2552 13:42:45 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 25/6/2552 13:42:11 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 25/6/2552 13:41:34 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 25/6/2552 13:30:50 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 532 รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ 30-เมย.-10 ตอบ 1/อ่าน 528