ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต ห้วยโป่ง
      ตราสัญลักษณ์
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      การดำเนินงานของอบต.
      สรุปผลแผนพัฒนาตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2558-2560
      แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2558
      งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๕๖
      แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๖
      สรุปผลการตรวจสอบภายใน ๒๕๕๕
      แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๕
      กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
      งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๕๕
      งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๕๔
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2553
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      งานบุคลากร
      แบบฟอร์มต่างๆ
      สนง.ทะเบียนพาณิชย์ตำบลห้วยโป่ง
      คู่มือสำหรับประชาชน
      ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553
      รายละเอียดการชำระภาษี
      หน้าที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด
      หน้าที่รับผิดชอบกองคลัง
      หน้าที่รับผิดชอบกองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่คัญและท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 


นายวิรัตน์   บุญคุณ
นายก อบต.ห้วยโป่ง


 อบต.ห้วยโป่ง is on Facebook.

....................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
 
 นายพงษ์ศักดิ์   วันตั้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

 


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยโป่ง is on Facebook.

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  จ. เพชรบูรณ์ 

  

           องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง   เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐาน ความมั่นคงของแผ่นดิน  เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้ นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่น คงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางส

 
 
  
ประกาศรายชื่อผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต.ห้วยโป่ง   [ 9/30/2015 8:38:49 AM ]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยโป   [ 9/24/2015 9:00:25 AM ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับตำแหน่ง   [ 9/17/2015 8:32:15 AM ]
โครงการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2558   [ 9/16/2015 8:54:12 AM ]
คำสั่งมอบอำนาจนายกให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนตามโครงการลดขั้นตอนฯ   [ 9/16/2015 8:52:02 AM ]
ประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการฯ   [ 9/16/2015 8:51:25 AM ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์   [ 9/16/2015 8:50:30 AM ]
     
 
  
        
 
 
 
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2558
กิจกรรมประเพณีบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2558
กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ ตำบลห้วยโป่ง
กิจกรรมเวทีเสวนาประชาคมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
     
 
 
   
 
 
 [ 7/15/2009 2:18:26 PM ] กินผัก-ผลไม้ต้านหวัด 2009
 [ 6/25/2009 1:44:59 PM ] ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัตรอาเซียนฉบับ
 [ 6/25/2009 1:44:15 PM ] สรุปรายงานผลการจัดงานของงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 6/25/2009 1:42:45 PM ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 6/25/2009 1:42:11 PM ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 6/25/2009 1:41:34 PM ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 6/25/2009 1:30:50 PM ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 532 รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ 30-เมย.-10 ตอบ 1/อ่าน 645