ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต ห้วยโป่ง
      ตราสัญลักษณ์
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      สภาพทางเศรษฐกิจ
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      การดำเนินงานของอบต.
      งบแสดงฐานะทางการเงิน 2559
      งบแสดงฐานะทางการเงิน 2558
      งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
      สรุปผลแผนพัฒนาตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2558-2560
      แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2558
      งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๕๖
      แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๖
      สรุปผลการตรวจสอบภายใน ๒๕๕๕
      แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๕๕
      กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
      งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๕๕
      งบแสดงฐานะทางการเงิน ๒๕๕๔
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4
      ระบบสารสนเทศ
      แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2558 -2560
      มติ ก.อบต
      ประวัติหมู่บ้าน
      การจัดการความรู้ในองค์กร KM
      แบบฟอร์มต่างๆ
      สนง.ทะเบียนพาณิชย์ตำบลห้วยโป่ง
      คู่มือสำหรับประชาชน
      ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553
      รายละเอียดการชำระภาษี
      หน้าที่รับผิดชอบสำนักงานปลัด
      หน้าที่รับผิดชอบกองคลัง
      หน้าที่รับผิดชอบกองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่คัญและท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 8 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 


นายวิรัตน์   บุญคุณ
นายก อบต.ห้วยโป่ง


 อบต.ห้วยโป่ง is on Facebook.

....................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
 
 นายพงษ์ศักดิ์   วันตั้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง

 


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยโป่ง is on Facebook.

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  จ. เพชรบูรณ์ 

  

           องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง   เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐาน ความมั่นคงของแผ่นดิน  เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้ นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่น คงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางส

 
 
  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโป่ง   [ 26/6/2560 9:53:48 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ตำบลห้วยโป่ง   [ 26/6/2560 9:51:29 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 3 ต.ห้วยโป่ง   [ 26/6/2560 9:49:50 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ห้วยโป่ง   [ 26/6/2560 9:49:04 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 5 ต.ห้วยโป่ง   [ 26/6/2560 9:47:18 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 1 ต.ห้วยโป่ง   [ 26/6/2560 9:44:33 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก จากสะพานทิศตะวันออก ม.6   [ 26/6/2560 9:38:19 ]
     
 
  
        
 
 
 
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ
วันเด็กของศูนย์เด็กเล็ก อบต.ห้วยโป่ง
โครงการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ 2560
โครงการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปี 2560
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาห้วยโป่งสัมพันธ์ ปี 2559
     
 
 
   
 
 
 [ 15/7/2552 14:18:26 ] กินผัก-ผลไม้ต้านหวัด 2009
 [ 25/6/2552 13:44:59 ] ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัตรอาเซียนฉบับ
 [ 25/6/2552 13:44:15 ] สรุปรายงานผลการจัดงานของงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 25/6/2552 13:42:45 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 25/6/2552 13:42:11 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 25/6/2552 13:41:34 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 25/6/2552 13:30:50 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 532 รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ 30-เมย.-10 ตอบ 1/อ่าน 915